Anbudsunderlag Uppdrag

GAME Stores Group Sweden AB i konkurs

GAME Stores Group Sweden AB har den 8 ju­ni 2015 för­satts i kon­kurs vid Värmlands tings­rätt ef­ter en egen an­sö­kan. Tingsrätten har ut­sett ad­vo­kat Christoffer Hamilton på Hamilton till kon­kurs­för­val­ta­re.

Konkursförvaltningens upp­drag är att säk­ra störs­ta möj­li­ga vär­de till bo­la­gets ford­rings­ä­ga­re. Verksamheten har un­der en över­gångs­pe­ri­od fort­satts i kon­kurs­bo­ets re­gi för att så långt möj­ligt be­va­ra vär­det på rö­rel­sen.

Konkursutförsäljning på­går i bu­ti­ker­na sam­ti­digt som sam­tal förs med in­tres­sen­ter till bu­ti­ker.

Mer in­for­ma­tion rö­ran­de kon­kur­sen fin­ner du ne­dan:

Klicka här för Konsumentinformation

Ladda ner Blankett för an­språk

Klicka här för Leverantörsinformation

Klicka här för Information till an­ställ­da

För even­tu­el­la frå­gor till kon­kurs­för­valt­ning­en som in­te be­sva­rats ge­nom ovanstå­en­de in­for­ma­tion kan stäl­las till ga­me@ha­mil­ton.se

Pressrelease 25 ju­ni 2015

Pressmeddelande 25 ju­ni 2015

For furt­her in­for­ma­tion in English ple­a­se con­tact us at ga­me@ha­mil­ton.se