TMT | IP Uppdrag

Hamilton har biträtt säljarna vid försäljningen av Cue Dee till Lagercrantz Group

Hamilton bi­träd­de Anicho Invest AB vid för­sälj­ning­en av Cue Dee AB till Lagercrantz Group AB. Cue Dee ut­veck­lar och säl­jer ut­rust­ning och de­tal­jer i form av bl a mas­ter, torn, tak­lös­ning­ar och fäs­ten för bassta­tions­an­ten­ner och an­nan ut­rust­ning till hu­vud­sak­li­gen den glo­ba­la te­le­kom­in­du­strin. Bolaget har hu­vud­kon­tor i Robertsfors och dot­ter­bo­lag i Kina har en år­lig om­sätt­ning om cir­ka 180 MSEK med god lön­sam­het.

Hamiltons team led­des av Thomas Nygren, bi­trädd främst av Pontus Stenbeck och Gustav Thorslund.