Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har agerat legal rådgivare till Waterland Private Equity

Hamilton har age­rat le­gal råd­gi­va­re till Waterland Private Equity och dess hol­länds­ka port­följ­bo­lag Keylane BV vid för­vär­vet av ak­ti­e­ma­jo­ri­te­ten i Mantacore AB. Mantacore AB ut­veck­lar, im­ple­men­te­rar och till­han­da­hål­ler pro­gram­va­ror för för­säk­rings­bran­schen, ge­nom pro­duk­ten FlexSure. Keylane är ett mjuk­va­rubo­lag som till­han­da­hål­ler pro­gram­va­ror åt för­säk­rings- och pen­sions­bo­lag, med det stra­te­gis­ka må­let att få en le­dan­de po­si­tion i Europa. Keylane ut­veck­lar flex­ib­la stan­dard­pro­gram­va­ror för liv- och sak­för­säk­rings­bo­lag, pen­sions­fon­der m fl. Säljare var Verdane Capital, som kvar­blir som mi­no­ri­tets­ä­ga­re. Hamiltons team led­des av Gabriel Albemark (an­sva­rig part­ner) as­si­ste­rad av pri­märt Lisa Ericsson och Sophie Westermark.