Anbudsunderlag Uppdrag

Mexx Scandinavia AB i konkurs

Ang Mexx Scandinavia AB i kon­kurs

Mexx Scandinavia AB har den 13 ja­nu­a­ri 2015 för­satts i kon­kurs vid Stockholms tings­rätt ef­ter en egen an­sö­kan. Tingsrätten har ut­sett ad­vo­kat Hans Renman på Hamilton till kon­kurs­för­val­ta­re.

Konkursförvaltningens upp­drag är att säk­ra störs­ta möj­li­ga vär­de till bo­la­gets ford­rings­ä­ga­re. Verksamheten kom­mer un­der en över­gångs­pe­ri­od att dri­vas i kon­kurs­bo­ets re­gi för att så långt möj­ligt be­va­ra vär­det på rö­rel­sen.

Mer in­for­ma­tion rö­ran­de kon­kur­sen fin­ner du ne­dan:

Konsumentinformation

Leverantörsinformation