Insolvens och rekonstruktion Nyhet

NEVS ansöker om förlängd rekonstruktion

NEVS ing­er idag en an­sö­kan till tings­rät­ten i Vänersborg om att fö­re­tags­re­kon­struk­tio­nen ska tillå­tas fort­sät­ta i yt­ter­li­ga­re tre må­na­der.

I bi­fo­gat ytt­ran­de från re­kon­struk­tö­ren Lars Eric Gustafsson re­do­görs för skä­len till var­för Nevs bör be­vil­jas en för­längd re­kon­struk­tion.

Läs an­sö­kan här.

Aktuellt

Se fler Nyheter