Hamilton Nyhet

Ny delägare på Hamilton

Emma Berglund gick den 1 ju­li 2014 in som ny de­lä­ga­re på Hamilton Advokatbyrå. Emma har ar­be­tat som ju­rist på Hamilton i drygt åt­ta år med fo­kus på af­färsju­ri­dik och sär­skild in­rikt­ning mot in­sol­vens­rätt.

Hamiltons in­sol­vens­rätts­grupp är en av de le­dan­de i Sverige och är topp­ran­kad av Legal 500. Emma åtar sig upp­drag så­väl som kon­kurs­för­val­ta­re och re­kon­struk­tör och har del­ta­git i fle­ra stör­re ären­den på Hamilton, se­nast i det team som han­te­rar re­kon­struk­tio­nen av bil­till­ver­ka­ren NEVS.

”Emma är med sin pro­fes­sio­nel­la kom­pe­tens en vik­tig kug­ge i ad­vo­kat­by­råns in­sol­vens­rätts­grupp och ut­gör ett myc­ket po­si­tivt till­skott till de­lä­gar­kret­sen” sä­ger Christoffer Hamilton, de­lä­ga­re och MP på Hamilton.