Hamilton Nyhet

NEVS - Information inför borgenärssammanträdet 8 oktober

Information inför bor­genärs­sam­man­trädet 8 ok­to­ber

Till National Electric Vehicle Sweden AB:s bor­ge­nä­rer
Ärende nr 3115-14

Nedan fin­ner ni den pre­li­mi­nä­ra re­kon­struk­tions­pla­nen för National Electric Vehicle Sweden AB. Planen jäm­te till den­na fo­ga­de bi­la­gor är av­sedd att ut­gö­ra be­sluts­un­der­lag för ford­rings­ä­gar­na och tings­rät­ten vid bor­ge­närs­sam­man­trä­det den 8 ok­to­ber 2014, kl. 10.00. Tingsrätten har då att ta ställ­ning till huruvi­da re­kon­struk­tio­nen skall fort­sät­ta ef­ter det att ford­rings­ä­gar­na haft möj­lig­het att ut­ta­la sig i den frå­gan.

Såsom fram­går av re­kon­struk­tions­pla­nen till­styr­ker jag att re­kon­struk­tio­nen av bo­la­get ska fort­sät­ta.

Stockholm den 2 ok­to­ber 2014

Lars Eric Gustafsson

Rekonstruktionsplanen finns att lä­sa här.

For English ver­sion press he­re.