TMT | IP Uppdrag

Hamilton legal rådgivare till Cinnober i samband med avtal om teknikleverans till NYSE Regulation, INC.

Hamiltons TMT | IP grupp har med­ver­kat som le­gal råd­gi­va­re till Cinnober Financial Technology AB (publ) (”Cinnober”) i sam­band med att Cinnober teck­nat li­cen­sie­rings­av­tal samt av­tal om sup­port och un­der­hålls­tjäns­ter med NYSE Regulation (ett dot­ter­bo­lag till New York Stock Exchange). Genom av­ta­let till­han­da­hål­ler Cinnober tek­no­lo­gi­lös­ning­ar för mark­nads­ö­ver­vak­ning av ini­ti­alt fem av NYSE’s börs- och han­dels­plat­ser.

Hamilton har bi­trätt med fram­ta­gan­de av och för­hand­ling­ar kring all le­gal do­ku­men­ta­tion rö­ran­de system­le­ve­ran­sen och tjäns­ter kring den­sam­ma.

Hamiltons TMT | IP team som leds av Thomas Nygren har i den­na af­fär hu­vud­sak­li­gen ut­gjorts av ad­vo­kat Pontus Stenbeck.

Hamilton har bi­trätt Cinnober som le­gal råd­gi­va­re i samt­li­ga tek­nik­re­la­te­ra­de av­tal som bo­la­get träf­fat se­dan det förs­ta av­ta­let ingicks med American Stock Exchange 2001 samt som råd­gi­va­re i sam­band med oli­ka fö­re­tags­för­värv, nu se­nast i år i sam­band med kö­pet av TDM fö­re­ta­get BOAT från Markit Group.

Cinnober Financial Technology AB (publ) är ett svenskt it-bo­lag listat på Nasdaq OMX First North Stockholm fo­ku­se­rat på ut­veck­ling och li­cen­sie­ring av hög­tek­no­lo­gis­ka sy­stem till den fi­nan­si­el­la sek­torn. Cinnobers kun­der är bl a BM&FBOVESPA, Deutsche Börse, Dubai Gold & Commodities Exchange, Eurex, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, MarkitSERV, ICE Liffe and Stock Exchange of Thailand. För mer om Cinnober se även, www.cin­no­ber.com