Hamilton Nyhet

KonkursArbetsrätt

KonkursArbetsrätt är boken för al­la som handlägger frågor om ar­bets­ta­ga­res rättig­he­ter och skyl­dig­he­ter i sam­band med kon­kur­ser och före­tags­re­kon­struk­tio­ner. Den vänder sig till kon­kursförval­ta­re, re­kon­struktörer, kro­no­fog­dar, fack­li­ga företräda­re m fl.

De ar­bets- och in­sol­vens­rätts­li­ga frå­gor som den prak­tis­ka tillämp­ning­en ger upp­hov till be­sva­ras ut­för­ligt i KonkursArbetsrätt. Det har ef­ter do­mar i EU-domstolen och Högsta dom­sto­len vi­sat sig att reg­ler­na in­te all­tid kan tilläm­pas som de är ut­tryck­ta i lag­tex­ten.

Lönegaranti kan nu­me­ra ut­gå även vid en fö­re­tags­re­kon­struk­tion. Vid en fö­re­tags­re­kon­struk­tion ak­tu­a­li­se­ras vi­da­re en rad frå­gor an­gå­en­de rätts­verk­ning­ar­na av ett of­fent­ligt ac­kord.

I en in­le­dan­de av­del­ning be­skrivs kon­kurs­för­fa­ran­det – och för­fa­ran­det vid fö­re­tags­re­kon­struk­tion och lik­vi­da­tion – så att ar­bets­rätts­frå­gor­na sätts i sitt rät­ta sam­man­hang. De ar­bets­rätts­li­ga reg­ler­nas tillämp­ning vid kon­kurs re­do­vi­sas i en sär­skild av­del­ning, följt av en ut­för­lig re­do­vis­ning av de la­gar och prin­ci­per som styr lö­ne­skyd­det vid kon­kurs. Handläggningsfrågor gäl­lan­de lö­ne­ga­ran­ti­be­slu­tet och sta­tens regress be­hand­las där­ef­ter.

I en sär­skild av­del­ning re­do­vi­sas hur de ar­bets­rätts­li­ga reg­ler­na och reg­ler­na om lö­ne­skydd ska tilläm­pas vid en fö­re­tags­re­kon­struk­tion. Särskild upp­märk­sam­het äg­nas åt si­tu­a­tio­nen i sam­band med ett of­fent­ligt ac­kord, lö­ne­ga­ran­ti­reg­ler­na och sta­tens regress.

Boken in­ne­hål­ler även check­lis­tor och ma­nu­a­ler samt ak­tu­el­la lag- och and­ra för­fatt­nings­tex­ter. Innehållet är upp­da­te­rat per den 1 sep­tem­ber 2013.

Erik Danhard är ad­vo­kat och verk­sam vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Han har va­rit ex­pert i för­måns­rätts­kom­mit­tén och ut­red­ning­en om en för­änd­rad mo­dell för lö­ne­ga­ran­tins fi­nan­sie­ring samt har haft upp­drag i de all­ra störs­ta fö­re­tags­re­kon­struk­tio­ner­na i Sverige. Erik Danhard är of­ta an­li­tad som fö­re­drags­hål­la­re in­om om­rå­det