Hamilton Uppdrag

Hamilton biträdde Cinnober

Hamilton har bi­trätt Cinnober Financial Technology i sam­band med förvärvet av Londonbaserade BOAT Services från Markit.

BOAT Services är en obe­ro­en­de le­ve­ran­tör av sk TDM-tjänster (Trade Data Monitoring) till den eu­ro­pe­is­ka vär­de­pap­pers-mark­na­den. BOAT till­han­da­hål­ler en MiFID-förenlig rap­por­te­rings­platt­form som gör det möj­ligt för MTF:er (ore­gle­ra­de han­dels­plat­ser) och vär­de­pap­pers­bo­lag att upp­fyl­la si­na skyl­dig­he­ter om rap­por­te­ring av ge­nom­för­da Europeiska OTC-affärer. BOAT sam­lar in, jäm­för, va­li­de­rar och lag­rar OTC-handelsdata samt pub­li­ce­rar da­tan till mark­na­den i re­al­tid.

BOAT bil­da­des 2006 av ett kon­sor­ti­um av ban­ker i av­sikt att ska­pa en obe­ro­en­de ne­u­tral ak­tör i sam­band med in­fö­ran­det av MiFID och sam­man­häng­an­de re­gel­verk. BOAT sål­des un­der 2007 till ny­li­gen NASDAQ-noterade Markit och har se­dan dess ope­re­rat un­der be­näm­ning­en Markit Trade Reporting.

Cinnober är en le­dan­de le­ve­ran­tör av tek­no­lo­giplatt­for­mar och avan­ce­ra­de tek­nis­ka lös­ning­ar till den glo­ba­la vär­de­pap­pers­mark­na­den.

– Hamilton har va­rit vår part­ner i 15 år och hjälpt oss med al­la vå­ra in­ter­na­tio­nel­la IT-avtal till värl­dens störs­ta ban­ker och clea­ring­hus. Vi är gla­da att Hamilton nu ock­så har med­ver­kat i pro­ces­sen av vårt se­nas­te för­värv där de från start och har va­rit ett stort stöd. Hamilton har en för­må­ga att snabbt sät­ta sig in i kom­pli­ce­ra­de pro­ces­ser och kom­mer snabbt med kon­struk­ti­va för­slag som kan om­sät­tas i prak­ti­ken, sä­ger Veronica Augustsson, VD för Cinnober.

Hamilton har bi­trätt i för­hand­ling­ar, DD-processen samt med upp­rät­tan­de av trans­ak­tions­do­ku­men­ta­tion och sam­ord­ning av råd­gi­va­re. Ett team från Osborne Clarke i London med Thomas Colmar som an­sva­rig ju­rist, har med­ver­kat i frå­gor rö­ran­de eng­elsk rätt. Hamiltons team har i förs­ta hand ut­gjorts av Thomas Nygren (an­sva­rig de­lä­ga­re) och bi­trä­dan­de ju­ris­ter­na Pontus Stenbeck, Gustav Thorslund och Emmy Sedin.