Hamilton Nyhet

Företagsrekonstruktion och ackord

Boken Företagsrekonstruktion och ac­kord be­skri­ver ur före­tagse­ko­no­miskt, ju­ri­diskt och prak­tiskt per­spek­tiv möjlig­he­ter och svårig­he­ter att re­kon­stru­e­ra olönsam­ma före­tag.

Företagsrekonstruktioner och ac­kord av Lars Eric Gustafsson

Boken ”Företagsrekonstruktion och ac­kord” är skri­ven av Lars Eric Gustafsson, eko­nom och ad­vo­kat och se­dan mer än tret­tio år verk­sam som kon­kurs­för­val­ta­re och re­kon­struk­tör i Stockholm. Lars Eric är de­lä­ga­re i och en av grun­dar­na till Hamilton Advokatbyrå.

Genomföra en fram­gångs­rik re­kon­struk­tion

Förutom svens­ka re­kon­struk­tions- och ac­kords­reg­ler och det bäs­ta sät­tet att ge­nom­fö­ra en fram­gångs­rik re­kon­struk­tion in­för dom­stol be­hand­las ock­så form­lö­sa un­der­hand­s­ac­kord och and­ra upp­gö­rel­ser ge­nom om­för­hand­ling­ar av vill­ko­ren för lån och and­ra vär­de­pap­per mel­lan in­ve­ste­ra­re, kre­dit­gi­va­re och fö­re­tag med be­tal­nings­svå­rig­he­ter.

Sex prak­tikex­em­pel över fram­gångs­rikt ge­nom­för­da re­kon­struk­tio­ner och ac­kord för fem svens­ka fö­re­tag och ett fö­re­tag från Storbritannien re­do­vi­sas med ana­lys av lär­do­mar från det prak­tis­ka ge­nom­fö­ran­det.

Avsikten är att ska­pa en bre­da­re bild ge­nom att dels ge en hi­sto­risk till­ba­kablick på kon­kur­ser och fö­re­tags­re­kon­struk­tio­ner ge­nom ti­der­na, dels jäm­fö­ra svensk prax­is med fram­för allt prax­is i Storbritannien och USA.

Vänder sig till fö­re­tags­le­da­re och eko­no­mi­che­fer

Boken vän­der sig till fö­re­tags­le­da­re och eko­no­mi­che­fer för små och sto­ra fö­re­tag, sty­rel­se­le­da­mö­ter och al­la ty­per av råd­gi­va­re till fö­re­tag in­klu­si­ve re­vi­so­rer, ad­vo­ka­ter, an­ställ­da på ban­ker, and­ra kre­dit­gi­va­re och risk­ka­pi­tal­bo­lag. Den kan ock­så med för­del lä­sas av stu­den­ter in­om eko­no­mi och ju­ri­dik för att ge ett per­spek­tiv på te­o­re­tis­ka stu­di­er i des­sa äm­nen.

Beställ boken Företagsrekonstruktion och ac­kord hos Norstedts Juridik >