Hamilton Nyhet

Hamilton biträder FSN Capital i samband med förvärvet av Kjell & Company

Hamilton bi­träder FSN Capital i sam­band med förvärvet av Kjell & Company från ICA Gruppen och bo­la­gets grun­da­re. I sam­band med förvärvet ge­nomför grun­dar­na en åte­rin­ve­ste­ring i bo­la­get.

Kjell & Company är en le­dan­de åter­för­säl­ja­re av till­be­hör till heme­lekt­ro­nik i Sverige med ett nät­verk om 74 bu­ti­ker över he­la lan­det och för­sälj­ning on­li­ne. Transaktionen är vill­ko­rad av Konkurrensverkets god­kän­nan­de.

Hamiltons team be­står främst av Mattias Detterfelt (an­sva­rig de­lä­ga­re), Fredrik Linder (de­lä­ga­re) samt av bi­trä­dan­de ju­ris­ter­na Linn Jonsson, Jennie Lööw, Linn Hökmark, Frida Bogenkrans, Sophie Westermark och Caroline Waering.