Hamilton Uppdrag

Hamilton har biträtt FSN Capital

Hamilton har bi­trätt FSN Capital i sam­band med pa­ral­lel­la för­värv av fem hög­kva­li­ta­ti­va tek­nis­ka in­stal­la­tions­fö­re­tag som ut­gör plat­for­men för Instalco – en ny ak­tör på den svens­ka in­stal­la­tions­mark­na­den. De för­vär­va­de in­stal­la­tions­fö­re­ta­gen ut­görs av PoB (el­in­stal­la­tio­ner), Klimatrör, Rörgruppen, VVS-Metoder och ORAB (in­dust­ri­el­la rörin­stal­la­tio­ner) vil­ka al­la ut­gör le­dan­de nisch­fö­re­tag med mark­nads­le­dan­de po­si­tio­ner.

Hamiltons team be­stod av Mattias Detterfelt (an­sva­rig de­lä­ga­re), Martin Prager (de­lä­ga­re) samt bi­trä­dan­de ju­ris­ter­na Linn Jonsson, Jennie Lööw, Pontus Stenbeck, Ulrika von Sivers, Frida Bogenkrans och Gustav Thorslund.