Hamilton Nyhet

Gallerix Sverige AB i konkurs

Gallerix Sverige AB har den 3 sep­tem­ber 2013 för­satts i kon­kurs vid Uppsala tings­rätt ef­ter en egen an­sö­kan. Tingsrätten har ut­sett ad­vo­kat Christoffer Hamilton på Hamilton Advokatbyrå till kon­kurs­för­val­ta­re.

Konkursförvaltningens upp­drag är att säk­ra störs­ta möj­li­ga vär­de till bo­la­gets ford­rings­ä­ga­re. Verksamheten har un­der en över­gångs­pe­ri­od fort­satts i kon­kurs­bo­ets re­gi för att så långt möj­ligt be­va­ra vär­det på rö­rel­sen.

Försäljning har nu skett av nam­net Gallerix, hu­vud­kon­to­ret med webb-shop samt 19 av de störs­ta bu­ti­ker­na. I öv­ri­ga bu­ti­ker på­går kon­kurs­ut­för­sälj­ning sam­ti­digt som sam­tal förs med in­tres­sen­ter till bu­ti­ker.

Mer in­for­ma­tion rö­ran­de kon­kur­sen fin­ner du ne­dan:

Klicka här för KONSUMENTINFORMATION

Klicka här för LEVERANTÖRSINFORMATION

Klicka här INFORMATION TILL ANSTÄLLDA INOM GALLERIX

För even­tu­el­la frå­gor till kon­kurs­för­valt­ning­en som in­te be­sva­rats ge­nom ovanstå­en­de in­for­ma­tion kan stäl­las till gal­le­rix@ha­mil­ton.se

INFORMATION OM FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

För yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion se www.kon­su­ment­ver­ket.se

For furt­her in­for­ma­tion in English ple­a­se con­tact us at gal­le­rix@ha­mil­ton.se