Hamilton Nyhet

Hamilton har företrätt Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) i samband med omvänt förvärv och notering

Hamilton har fö­re­trätt ak­tieä­gar­na i Kilimanjaro Gold AB vid för­sälj­ning­en av samt­li­ga ak­ti­er i Kilimanjaro Gold AB till Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) ge­nom ett om­vänt för­värv. Hamilton har vi­da­re fö­re­trätt Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) vid den ef­ter­föl­jan­de no­te­ring­en av Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) vid Nordic MTF samt vid en rik­tad ny­e­mis­sion till ex­ter­na in­ve­ste­ra­re i sam­band där­med.

Hamiltons team be­stod av Thomas Myrdal (an­sva­rig de­lä­ga­re), Pontus Stenbeck och Ulrika von Sivers.