Hamilton Nyhet

Creative Antibiotics Sweden AB (publ) i konkurs

Creative Antibiotics Sweden AB (publ) har den 26 ju­ni 2013 för­satts i kon­kurs med ad­vo­kat Christoffer Hamilton som kon­kurs­för­val­ta­re.
Bolaget var fram till kon­kur­sen no­te­rat på AktieTorget.

Creative Antibiotics har be­dri­vit forsk­ning av­se­en­de ut­veck­ling av vi­ru­lens­bloc­ke­ra­re som al­ter­na­tiv el­ler kom­ple­ment till da­gens an­ti­bi­o­ti­ka. Bolagets mis­sion har va­rit att kun­na be­hand­la in­fek­tions­sjuk­do­mar or­sa­ka­de av bak­te­ri­er som är mul­tire­si­sten­ta mot da­gens an­ti­bi­o­ti­ka och där­i­ge­nom mild­ra den glo­ba­la sjuk­doms­bör­dan.

Utdelning till opri­o­ri­te­ra­de bor­ge­nä­rer be­döms kun­na ske och be­vak­nings­för­fa­ran­de i kon­kur­sen kom­mer att på­kal­las. För bo­la­gets ak­tieä­ga­re gäl­ler att ak­ti­er­na i bo­la­get skall an­ses avytt­ra­de för 0 kro­nor den 26 ju­ni 2013.