Hamilton Nyhet

ONCOlog Medical QA AB – Rörelse till försäljning

ONCOlog Medical QA AB för­sat­tes i kon­kurs vid Uppsala tings­rätt den 8 maj 2013. Bolaget hu­vud­sak­li­ga verk­sam­het har be­stått i att till­han­da­hål­la en in­te­gre­rad lös­ning, PatLog™ Solution, för att ut­an­för själ­va be­hand­lings­rum­met för­be­re­da pa­ti­en­ter in­för strål­be­hand­ling. De hu­vud­sak­li­ga kom­po­nen­ter­na i lös­ning­en är pro­duk­ter­na PatLog™ Airplate, PatLog™ Carrier, PatLog™ Docking unit och PatLog™ Recliner.

Konkursboet ut­ly­ser nu bo­la­gets rö­rel­se till för­sälj­ning. Rörelsen in­ne­fat­tar tek­nisk knowhow, re­serv­delsla­ger, in­ven­ta­ri­er samt två de­mo­an­lägg­ning­ar.

Intressenter om­beds att skynd­samt kon­tak­ta jur. kand. Tomas Johansson, to­mas.jo­hans­son@ha­mil­ton.se el­ler tel 08-505 501 00, för er­hål­lan­de av yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion.

Fri pröv­nings­rätt för­be­hålls.

Hamilton Advokatbyrå

Box 715
101 33 STOCKHOLM