Hamilton Nyhet

Hamilton vann uppmärksammat varumärkesmål

Hamilton har ge­nom ad­vo­ka­ter­na Björn A Samuelson och Caroline Waering ta­git hem se­gern i må­let om va­ru­mär­ket Teamwork i Stockholms tings­rätt. Hamilton har fö­re­trätt Teamwork International AB i tvist mot Dreamwork Scandinavia AB. Hamiltons kli­ent är in­ne­ha­va­re av va­ru­mär­ket Teamwork, som är re­gi­stre­rat bland an­nat i ka­te­go­rin som om­fat­tar per­so­nalut­hyr­nings­tjäns­ter. Efter att mot­par­ten väckt ta­lan om häv­ning av va­ru­mär­ket, sam­ti­digt som de ut­an rätt bör­ja­de an­vän­da va­ru­mär­ket Teamwork för si­na tjäns­ter, vann Hamiltons kli­ent över mot­par­ten i den frå­gan så­väl i tings­rät­ten som i hov­rät­ten. Något pröv­nings­till­stånd med­de­la­des in­te av HD. Den ska­de­stånds­ta­lan för va­ru­mär­kes­in­trång som va­rit vi­lan­de un­der den förs­ta pro­ces­sen åter­upp­togs 2011 och Stockholms tings­rätt har nu sla­git fast att mot­par­ten är ska­de­stånds­skyl­dig för det in­trång som be­gåtts. De frå­ge­ställ­ning­ar som åbe­ro­pats av mot­par­ten, att ett in­trång in­te fö­re­le­gat och att in­trång­et in­te av­sett för­väx­lings­ba­ra tjäns­ter, har ogil­lats av tings­rät­ten. Tvärtom har tings­rät­ten bi­fal­lit Teamworks på­stå­en­den, att in­trång­et va­rit om­fat­tan­de, att in­trång­et skett upp­såt­ligt och att va­ru­mär­ket Teamwork har ett vär­de, som med­ger så­väl skä­lig er­sätt­ning som er­sätt­ning för good­will­ska­da.