Hamilton Nyhet

Nyhetsbrev arbetsrätt

Läs om det se­nas­te in­om ar­bets­rät­tens om­rå­de. Våra ar­bets­rättsju­ris­ter hör till lan­dets mest er­far­na. De har lång och bred er­fa­ren­het av ar­bets­rätts­lig tvis­te­lös­ning från dom­sto­lar, or­ga­ni­sa­tio­ner på ar­bets­mark­na­den och ad­vo­kat­verk­sam­het. De är även fli­tigt an­li­ta­de fö­re­lä­sa­re vid uni­ver­si­tet, hos pri­va­ta ut­bild­nings­ak­tö­rer och kli­en­ter. Arbetsrättsgruppen är topp­ran­kad i Chambers Europe 2015.

Nyhetsbrev ju­ni 2017 – Det skrift­li­ga an­ställ­nings­av­ta­lets öka­de be­ty­del­se samt ny lag­stift­ning och rätts­fall.

Nyhetsbrev de­cem­ber 2016 – Arbetsledningsrätten i nytt ljus och and­ra ny­he­ter hös­ten 2016

Nyhetsbrev ju­ni 2016 – Lagändringar i an­ställ­nings­skydds­la­gen – Ny lag om sär­skilt skydd för vis­sel­blå­sa­re

Nyhetsbrev de­cem­ber 2015 – Tidsbegränsad an­ställ­ning

Nyhetsbrev ju­ni 2015 – Ändring av an­ställ­nings­vill­kor

Nyhetsbrev de­cem­ber 2014 – Arbetstagares ska­de­stånds­skyl­dig­het

Nyhetsbrev ju­ni 2014 – Saklig grund – upp­säg­ning på grund av per­son­li­ga skäl

Nyhetsbrev de­cem­ber 2013 – Vad hän­der vid en verk­sam­hets­ö­ver­gång? Juridiska och prak­tis­ka aspek­ter ur ett HR per­spek­tiv.

Nyhetsbrev ju­ni 2013 – Företagshemligheter. Möjligheter till rätts­ligt skydd idag?

Nyhetsbrev de­cem­ber 2012 – Ny lag om ut­hyr­ning av ar­bets­ta­ga­re

Nyhetsbrev ju­ni 2012 – När tvis­ten kom­mer – av­tal om ex­it el­ler pröv­ning av dom­stol?

Nyhetsbrev de­cem­ber 2011 – Konsult el­ler an­ställd?

Nyhetsbrev ju­ni 2011– Arbetsrätten och de so­ci­a­la me­di­er­na

Nyhetsbrev feb­ru­a­ri 2011 – Istället för att an­stäl­la