Hamilton Nyhet

Föreningen Helgestahemmet i konkurs

Föreningen Helgestahemmet i Mölnbo sö­der om Stockholm har för­satts i kon­kurs. Konkursbeslutet fat­ta­des av Södertälje tings­rätt den 31 ja­nu­a­ri 2013 ef­ter en an­sö­kan av för­e­ning­en.

Föreningen dri­ver fle­ra verk­sam­he­ter som tar emot ung­do­mar och vux­na med be­hov av oli­ka for­mer av stöd en­ligt la­gen om stöd och ser­vice till vis­sa funk­tions­hind­ra­de (LSS) och so­ci­al­tjänst­la­gen. Vid kon­kurs­ut­brot­tet be­stod verk­sam­he­ten av en gym­na­si­e­särsko­la med elev­hems­bo­en­den samt en dag­verk­sam­het för vux­na och fy­ra grupp­bo­en­den. Närmare sex­tio an­ställ­da be­rörs av kon­kur­sen.

Föreningens verk­sam­he­ter drivs för när­va­ran­de vi­da­re av kon­kurs­bo­et. Konkursförvaltare är ad­vo­kat Johan Linder vid Hamilton Advokatbyrå.