Fastighet Uppdrag

Hamilton biträdde Nyköpingshem AB

Hamilton har bi­trätt Nyköpingshem AB vid för­sälj­ning­en av två bo­stads­port­föl­jer till Rikshem re­spek­ti­ve den lo­ka­la ak­tö­ren Dalhälls Fastigheter AB. Portföljerna om­fat­tar sam­man­lagt 21 fas­tig­he­ter om 895 bo­stads­lä­gen­he­ter och ca 76 000 kvm för­val­tad yta. Försäljningen är vill­ko­rad av kom­mun­full­mäk­ti­ges i Nyköping kom­mun god­kän­nan­de. I Hamiltons team ingick Henrik Ståhlberg, Camilla Antoft Scheiman och Nike Berlin.