Hamilton Nyhet

Förvaltarberättelse i Onoff Sverige AB ingiven till tingsrätten

Konkursförvaltaren för Onoff Sverige AB, ad­vo­ka­ten Lars Eric Gustafsson, har nu upp­rät­tat för­valt­ar­be­rät­tel­se en­ligt 7 kap. 15 § kon­kursla­gen vil­ken den 30 mars 2012 in­gi­vits till kon­kurs­dom­sto­len Attunda tings­rätt samt Tillsynsmyndigheten i kon­kur­ser och öv­ri­ga be­rör­da.

Vid kon­kurs­ut­brot­tet den 11 ju­li 2011 be­stod Onoff Sverige AB:s till­gång­ar i hu­vud­sak av 67 heme­lekt­ro­nik­bu­ti­ker i Sverige, en in­ter­net­bu­tik samt en finsk fi­li­al in­ne­hål­lan­de en bu­tik och en in­ter­net­bu­tik. Därutöver drevs verk­sam­het i sex bu­ti­ker i det est­länds­ka dot­ter­bo­la­get AS Onoff Eesti.

Konkursbolaget har hu­vud­sak­li­gen av­veck­lats ge­nom drift av kon­kurs­bo­et som på­gick mel­lan den 11 ju­li 2011 och den 1 au­gusti 2011 var­ef­ter samt­li­ga bu­ti­ker som in­te över­lå­tits slut­li­gen stäng­des.

Under ovan­nämn­da drift ge­nom­för­des för­hand­ling­ar med fle­ra spe­ku­lan­ter på he­la el­ler de­lar av rö­rel­sen. Efter ut­vär­de­ring av de oli­ka spe­ku­lan­ter­nas in­di­ka­ti­va bud kon­sta­te­ra­des att Expert Stormarknad Sverige AB läm­nat det mest för­del­ak­ti­ga bu­det, var­ef­ter ett av­tal träf­fa­des vari­ge­nom 30 bu­ti­ker med in­ven­ta­ri­er och va­ru­la­ger samt det kvar­va­ran­de va­ru­lag­ret på central­lag­ret i Linköping över­läts till Expert.

Även ak­ti­er­na i det est­nis­ka dot­ter­bo­la­get AS Onoff Eesti har över­lå­tits till ny äga­re.

Vid gransk­ning­en av Konkursbolagets bok­fö­ring, som skett ge­men­samt med re­vi­so­rer från Grant Thornton, har för­val­ta­ren in­te fun­nit skäl att rik­ta kri­tik mot Konkursbolagets sty­rel­se av­se­en­de bok­fö­ring­ens skick.

Konkursförvaltningens gransk­ning har vi­da­re vi­sat att den kon­troll­ba­lans­räk­ning som Konkursbolaget upp­rät­tat per den 31 mars 2011 har upp­rät­tats i rätt tid och på rätt sätt. Möjligen har skyl­dig­het att upp­rät­ta kon­troll­ba­lans­räk­ning upp­kom­mit på nytt i in­led­ning­en av ju­li må­nad 2011, men tids­fris­ten för att upp­rät­ta en ny kon­troll­ba­lans­räk­ning ha­de in­te löpt ut när kon­kurs­be­slu­tet med­de­la­des. Det finns där­för in­te hel­ler nå­gon an­led­ning att rik­ta nå­gon kri­tik mot sty­rel­sen i det­ta av­se­en­de. Snarare vi­sar kon­kurs­för­valt­ning­ens gransk­ning att sty­rel­sen va­rit myc­ket om­sorgs­full och nog­grann i sin han­te­ring av kon­troll­ba­lans­räk­nings­frå­gan.

Alltjämt åter­står ar­be­te i kon­kur­sen av­se­en­de för­sälj­ning av kvar­va­ran­de in­ven­ta­ri­er och la­ger­va­ror samt ett myc­ket om­fat­tan­de ar­be­te rö­ran­de in­driv­ning av vid kon­kurs­ut­brot­tet ute­stå­en­de kund­ford­ring­ar. Lönehantering av­se­en­de Konkursbolagets ca 1100 an­ställ­da på­går alltjämt. Utredning be­träf­fan­de even­tu­ellt åter­vin­nings­ba­ra trans­ak­tio­ner på­går och kan even­tu­ellt bli fö­re­mål för rätts­lig pröv­ning. Ett be­vak­nings­för­fa­ran­de be­räk­nas in­le­das un­der hös­ten 2012.

Förvaltarberättelsen kan på be­gä­ran över­sän­das, fö­re­trä­des­vis via e-post som pdf-fil. Förvaltarberättelsen be­gärs hos Zandra Laverack via e-post zand­ra.la­ve­rack@ha­mil­ton.se