Hamilton Nyhet

Hamilton rankad på GAR100

Global Arbitration Review (GAR) har upp­ta­git Hamilton på sin lis­ta ”GAR100”. GAR100 om­fat­tar värl­dens le­dan­de ad­vo­kat­by­rå­er in­om om­rå­det för in­ter­na­tio­nel­la skil­je­för­fa­ran­den. Det är förs­ta gång­en som Hamilton ran­kas på den­na glo­ba­la lis­ta över le­dan­de ad­vo­kat­by­rå­er. Endast ett få­tal svens­ka ad­vo­kat­by­rå­er har re­pre­sen­te­rats på GAR100.

Hamiltons med­ver­kan på lis­tan il­lu­stre­rar den ex­per­tis som finns på by­rån och den höga kva­li­tet in­om tvist­lös­ning som Hamilton kan er­bju­da si­na kli­en­ter. För yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion vän­li­gen kon­tak­ta Johannes Ericson, an­sva­rig för tvist­lös­nings­av­del­ning­en, te­le­fon: 08-505 501 55.