TMT | IP Uppdrag

Hamilton biträder Cinnober

Hamiltons TMT | IP grupp har med­ver­kat som le­gal råd­gi­va­re till Cinnober Financial Technology AB (publ) i sam­band med teck­nan­de av li­cen­sie­rings- och ut­veck­lings­av­tal samt av­tal om sup­port och un­der­hålls­tjäns­ter med den bra­si­li­ans­ka bör­sen BM&FBovespa. Genom Cinnobers tek­no­lo­gi kan BM&FBovespa in­te­gre­ra si­na fy­ra be­fint­li­ga han­dels­plat­ser i ett ge­men­samt clea­ring­sy­stem. Systemet som av­ser clea­ring i re­al­tid, blir värl­dens ge­nom ti­der­na mest om­fat­tan­de i sitt slag en­ligt Nils-Robert Persson, ord­fö­ran­de i Cinnober. Clearingsystemet som är ut­veck­lat för hög­has­tig­hets­han­del, kan han­te­ra fler än 10 mil­jo­ner kon­ton i re­al­tid och blir där­med ett av de störs­ta och mest tek­niskt avan­ce­ra­de i värl­den.

Hamilton har bi­trätt med fram­ta­gan­de av och för­hand­ling­ar kring all le­gal do­ku­men­ta­tion rö­ran­de system­le­ve­ran­sen och tjäns­ter kring den­sam­ma.

Hamilton har bi­trätt Cinnober i upp­rät­tan­det av al­la av­tal med börser och han­dels­plat­ser över he­la värl­den se­dan det förs­ta ut­veck­lings­av­ta­let skrevs med American Stock Exchange 2001. Avtalet med BM&FBovespa är det mest om­fat­tan­de och ut­ma­nan­de av al­la IT-projekt som by­rån hit­tills har med­ver­kat i, sä­ger Hamiltons ma­na­ging part­ner, Thomas Nygren.

Hamiltons team har hu­vud­sak­li­gen be­stått av Thomas Nygren och Pontus Stenbeck.

Cinnober Financial Technology AB (publ) är ett svenskt it-bo­lag fo­ku­se­rat på ut­veck­ling och li­cen­sie­ring av hög­tek­no­lo­gis­ka börs­sy­stem. Cinnober har le­ve­re­rat börs­sy­stem till kun­der som American Stock Exchange, London Metal Exchange, NYSE Liffe, Deutsche Börse, Eurex, Borsa Italiana, Burgundy m fl, www.cin­no­ber.com.

BM&FBovespa är Sydamerikas störs­ta börs och mark­nads­plats av­se­en­de så­väl vär­de­pap­per som rå­va­ror och de­ri­va­t­in­stru­ment samt va­lu­tor. Marknadsplatsen bil­da­des 2008 ge­nom ett sam­gå­en­de mel­lan Sao Paulobörsen och Brazilian Mercantile & Future Exchange, www.bmf­bo­ves­pa.com.