Hamilton Nyhet

Hamilton söker biträdande jurister

Hamilton är en af­färsju­ri­disk ad­vo­kat­by­rå med 60 ju­ris­ter. Vi har spe­ci­a­list­kom­pe­tens in­om al­la vå­ra verk­sam­hets­om­rå­den och ett sär­skilt fo­kus på trans­ak­tio­ner, tvist­lös­ning och obe­ståndsju­ri­dik.

Vår verk­sam­het är i en myc­ket spän­nan­de ex­pan­sions- och ut­veck­lings­fas och vi sö­ker där­för yt­ter­li­ga­re bi­trä­dan­de ju­ris­ter, som är driv­na och en­ga­ge­ra­de i så­väl sin egen som by­råns ut­veck­ling och som trivs med att ar­be­ta i ett högt tem­po i spän­nan­de upp­drag till­sam­mans med kom­pe­ten­ta och er­far­na kol­le­gor.

Just nu sö­ker vi ta­lang­er som är nyutex­a­mi­ne­ra­de, kla­ra med no­ta­ri­e­tjänst­gö­ring­en el­ler har någ­ra års er­fa­ren­het från ex­em­pel­vis ad­vo­kat­by­rå och som främst vill ar­be­ta med ar­bets­rätt, M&A/corporate, fas­tig­hets­rätt, of­fent­lig upp­hand­ling el­ler obe­ståndsju­ri­dik, men vi sö­ker även dig som är in­tres­se­rad av and­ra om­rå­den.

På Hamilton ar­be­tar vi al­la mot sam­ma mål, att kli­en­ter­na ska kän­na sig li­te mer pri­o­ri­te­ra­de hos oss. Vi vär­de­sät­ter ock­så ett stort in­tres­se och en god för­stå­el­se för fö­re­ta­gan­de och af­fä­rer. Vi tror att det­ta ska­par en­ga­ge­ra­de ju­ris­ter som för­står kon­sultrol­len och vär­det av att ha go­da re­la­tio­ner med vå­ra kli­en­ter.

Vi stäl­ler höga krav på vå­ra med­ar­be­ta­re, men vi stäl­ler ock­så höga krav på oss själ­va som ar­bets­gi­va­re och kol­le­gor bl a när det gäl­ler del­ak­tig­het, in­di­vi­du­ell ut­veck­ling och ett bra ar­bets­kli­mat.

Skicka in di­na an­sök­nings­hand­ling­ar (CV, per­son­ligt brev, ex­a­mens­be­vis, re­le­van­ta be­tyg och in­tyg) till re­kry­te­ring@ha­mil­ton.se.

Vi vill ha din an­sö­kan se­nast den 7 ok­to­ber 2011. Urval och in­ter­vju­er sker lö­pan­de.

För yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion, vän­li­gen kon­tak­ta Andreas Selin, 08-505 501 71.

Välkommen med din an­sö­kan!