Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton biträder AllTele

Hamilton har bi­trätt AllTele i det stra­te­gis­ka för­vär­vet av Canal Digitals svens­ka IPTV-kundstock samt tek­nik­platt­form. Genom för­vär­vet blir AllTele den störs­ta le­ve­ran­tö­ren av IPTV på den svens­ka stads­näts­mark­na­den. Affären ge­nom­förs i två steg ge­nom att COM HEM för­vär­var bo­la­get Canal Digital Kabel-TV AB och där­ef­ter över­lå­ter IPTV-verksamheten till AllTele. Affären är vill­ko­rad av god­kän­nan­de från Konkurrensverket. Förvärvet har letts av ad­vo­kat Thomas Nygren med bi­trä­de från ad­vo­kat Martin Prager samt Pontus Stenbeck.

Genom bi­trä­det i den­na af­fär har Hamilton bi­trätt AllTele i fy­ra för­värv un­der 2011, ti­di­ga­re för­värv har av­sett köp av bred­bands- och IP-telefoniverksamheten i Blixtvik AB i en af­fär med IP-Only AB, köp av bred­bands- och IP-telefoniverksamheten i ePhone från Perfect Communication Sweden AB samt för­värv av bred­bands- och IP-telefonikunder från Bredbandsbolaget.