Hamilton Uppdrag

Hamilton biträdde Regeringskansliet om stiftelsebildning

Hamiltons Johan Danelius har på upp­drag av ju­sti­ti­e­mi­nis­tern ta­git fram för­slag till hur re­ge­ring­en till­sam­mans med svens­ka och ut­länds­ka fi­nan­siä­rer kan bil­da en stif­tel­se för främ­jan­de av kri­mi­no­lo­gisk forsk­ning. Uppdraget har nu re­do­vi­sats för Justitiedepartementet i en pro­me­mo­ria som ska lig­ga till grund för re­ge­ring­ens vi­da­re ställ­nings­ta­gan­de.