Hamilton Publikationer

Hamilton vann målet om varumärket Teamwork

Trots att tingsrätten och hovrätten kom fram till att re­gi­stre­ring­en av va­rumärket Teamwork in­te skul­le hävas använde sig det bo­lag som in­te ägde re­gi­stre­ring­en av Teamwork va­rumärket i sin mark­nadsföring, med bland an­nat helsi­desan­non­ser i Svenska Dagbladet, för att byg­ga upp sin verk­sam­het.

Svea hov­rätt har i del­dom fast­ställt att den re­gi­stre­ra­de in­ne­ha­va­ren av va­ru­mär­ket ”Teamwork” fort­fa­ran­de är in­ne­ha­va­re av rät­ten till va­ru­mär­ket. Domen är slut­gil­tig ef­ter att Högsta dom­sto­len i da­gar­na be­slu­tat att in­te med­de­la pröv­nings­till­stånd.

Bolaget Teamwork Technology International AB är re­gi­stre­rad in­ne­ha­va­re av va­ru­mär­ket Teamwork ibland an­nat klas­sen 35 av­se­en­de ”bi­stånd till fö­re­tag med per­so­nal­re­sur­ser in­om kon­tor och ad­mi­nist­ra­tion”. Ett an­nat bo­lag som fått en snar­lik fir­ma re­gi­stre­rad, AAA Teamwork AB, har i be­man­nings­bran­schen star­tat upp en tra­di­tio­nell verk­sam­het med an­vänd­ning av det re­dan re­gi­stre­ra­de va­ru­mär­ket Teamwork och med hjälp av det­ta va­ru­mär­ke lyc­kats byg­ga upp en verk­sam­het som om­satt ti­o­tals mil­jo­ner kro­nor per år. Innehavaren av va­ru­mär­ket har haft en vä­sent­ligt mind­re verk­sam­het. Trots fle­ra för­sök att få ett in­te­ri­mis­tiskt för­bud vid vi­te mot otillå­ten an­vänd­ning av va­ru­mär­ket har in­ne­ha­va­ren av va­ru­mär­ket in­te kun­nat stäl­la den sä­ker­het som dom­sto­lar­na krävt. Detta trots att tings­rät­ten kom­mit fram till att det re­gi­stre­ra­de in­ne­ha­vet in­te skul­le hä­vas och se­na­re även hov­rät­ten kom­mit till sam­ma slut.

Michael Haglind, som re­pre­sen­te­rar den le­ga­la in­ne­ha­va­ren, ut­tryc­ker sin fru­stra­tion över den brist på skydd för va­ru­mär­ken som gäl­lan­de lag­stift­ning in­ne­hål­ler. Michael Haglind sä­ger: ”Vi som är ett li­tet fö­re­tag har in­te möj­lig­het att stäl­la de sä­ker­he­ter dom­sto­lar­na krä­ver när ett stort bo­lag ba­ra på­står att vi in­te läng­re skul­le ha rätt till vårt va­ru­mär­ke. Det känns tyd­ligt att det stör­re bo­la­get kallt räk­nar med att vi in­te ska kun­na krä­va dem på nå­got känn­bart ska­de­stånd i sam­man­hang­et om det skul­le vi­sa sig att de­ras på­stå­en­de är fel.” Advokat Björn A Samuelson, Hamilton Advokatbyrå, som fö­re­trätt den vin­nan­de si­dan i må­let un­der­stry­ker, att det kan fin­nas ett be­hov, mot bak­grund av dom­sto­lar­nas be­slutskäl, att lag­stif­ta­ren i frå­gan om vil­ken sä­ker­het som ska till för att få ett in­te­ri­mis­tiskt för­bud in­för grun­der som ger stöd för dom­sto­lar­na att ta stör­re hän­syn till vil­ka möj­lig­he­ter ett li­tet bo­lag har att stäl­la sä­ker­het. Detta sär­skilt i en si­tu­a­tion där an­vänd­ning­en up­pen­bart upp­såt­ligt krän­ker den re­gi­stre­ra­de in­ne­ha­va­rens rät­tig­he­ter och det in­te finns nå­got som pe­kar på att in­ne­ha­va­ren av va­ru­mär­ket up­pe­hål­ler en re­gi­stre­ring en­bart för att bloc­ke­ra ett kom­mer­si­ellt be­rät­ti­gat an­vän­dan­de av va­ru­mär­ket, så kal­lad de­fen­siv­re­gi­stre­ring. Det är myc­ket vik­tigt att även bo­lag med be­grän­sa­de eko­no­mis­ka re­sur­ser kan för­li­ta sig på att dess till­gång­ar in­te kan tas över ut­an ett fun­ge­ran­de skydds­nät i form av ett tillämp­ligt rätts­sy­stem. Det är in­te all­tid till­räck­ligt som av­skräc­kan­de sank­tion att det i ef­ter­hand finns möj­lig­het att krä­va ska­de­stånd. Vem kan va­ra sä­ker på att bo­la­get fort­fa­ran­de ex­i­ste­rar in­nan en lång och kost­sam rätts­pro­cess för att för­sva­ra re­gi­stre­ring­en är i hamn. De of­fent­li­grätts­li­ga sank­tio­ner­na spe­lar hel­ler i re­gel in­te nå­gon roll.