Hamilton Nyhet

Ännu en utmanare

Fredrik Gillgren an­slu­ter som de­lä­ga­re i Hamilton och stär­ker upp ad­vo­kat­by­råns team in­om verk­sam­hets­om­rå­det Finansiering.

Rekryteringen av Fredrik, som har ge­di­gen spets­kom­pe­tens in­om för­värvs­fi­nan­sie­ring och lång er­fa­ren­het av and­ra fi­nan­sie­rings­trans­ak­tio­ner och fi­nan­si­el­la re­kon­struk­tio­ner, in­ne­bär att Hamiltons re­dan star­ka er­bju­dan­de in­om trans­ak­tio­ner och obe­stånd blir än­nu tyd­li­ga­re. Fredrik är högt ran­kad in­om om­rå­det Bank och Finans av Chambers Europe 2010.